Hur går det till?


Energideklaration i fem steg:

 • Samla alla uppgifter som har med byggnadens energianvändning att göra
 • Kontakta oss
 • Vår energiexpert besöker byggnaden för en besiktning och insamling av handlingarna, upprättar energideklarationen och skickar ett exemplar av energideklarationen till Boverket. Understiger byggnadens energiförbrukning Boverkets riktlinjer för nyproducerade hus behöver inte någon besiktning utföras.
 • Energideklarationen anslås i byggnadens entré (gäller inte småhus)
 • Spara energideklarationen. Den är giltig i tio år.
En energideklaration ska innehålla följande:
 • En uppgift om byggnadens energiprestanda
 • Om obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystemet utförts i byggnaden
 • Om radonmätning utförts i byggnaden
 • Om byggnadens energiprestanda kan förbättras med tanke på en god inomhusmiljö och i så fall, med vilka kostnadseffektiva åtgärder
 • Referensvärden som gör det möjligt för konsumenter att bedöma byggnadens energiprestanda och jämföra dessa med andra byggnader.
På Boverkets webbplats www.boverket.se hittar du mycket information samt de föreskrifter som ligger till grund för området.
Som förberedelse kan du ta fram följande:
 • Fastighetsbeteckning
 • Ritningar över byggnad och installationer
 • Nybyggnadsår
 • Gjorda förbättringar
 • Isolering, typ och tjocklek
 • Golvarea som är uppvärmd över 10 grader C, så kallad A-temp
 • Fönster, typ och area
 • Ventilationssystem
 • Inomhustemperatur
 • Byggnadens energianvändning den senaste tolv månaders perioden
 • Om radonmätning är gjord, värde och tidpunkt
 • Om OVK är utförd
 • Möjliggöra besiktning av eventuell vind/krypgrund