Energideklarationer


Lagen om energideklarationer

Den nya lagen innebär att byggnader ska besiktigas och att vissa uppgifter om byggnaders energianvändning och inomhusmiljö deklareras i en energideklaration. Ägaren ges möjlighet att sänka kostnaderna för sin energianvändning genom de åtgärdsförslag som finns med i energideklarationen.

I energideklarationen redovisas bland annat byggnadens energianvändning. Här redovisas också förslag på åtgärder för att sänka dina energikostnader och om hur byggnaden kan bli mer energismart. Energideklarationen ger även möjlighet till jämförelser med liknande byggnader. Energideklarationen kan bidra till en bättre inomhusmiljö och minskade utsläpp av växthusgaser.

Syfte

Syftet med energideklarationen är att effektivisera energianvändningen och minska utsläppen av växthusgaser. Byggnader står för cirka 40 procent av Sveriges totala energianvändning. Dessutom finns det mycket pengar att spara på åtgärder som minskar energiförbrukningen och därför kan det löna sig att göra en energideklaration.

Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren.

Vilka byggnader ska energideklareras?

Lagen omfattar de flesta byggnader som småhus, flerbostadshus och byggnader med lokaler. Dock ställs olika krav beroende på byggnadstyp.
Vissa kulturhistoriskt värdefulla byggnader, kyrkor och andra byggnader för religiösa ändamål, industrianläggningar, fritidshus med högst två bostäder, tillfälliga byggnader, ekonomibyggnader i jordbruket och fristående byggnader med en mindre golvarea än 50 kvadratmeter, är undantagna från kravet på energideklaration. Fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är enligt lag skyldiga att energideklarera sina byggnader.

Följande byggnader omfattas:
  • Hyresbostäder och bostadsrättsföreningar (bostadsrättsföreningen ansvarar)
  • Kommersiella byggnader och lokaler
  • Specialbyggnader över 1000m2 (skolor, vårdbyggnader mm). Det framgår av taxeringsbeviset om byggnaden är en specialbyggnad. Denna regel är under revision till att även omfatta byggnader med ett färre antal kvadratmeter.
  • Småhus, energideklarationen behöver göras senast i samband med försäljning och den gäller i tio år.